امور تغذیه


 

کارشناس امور تغذیه

نام و نام خانوادگی: رضا پیرزادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه­ شناسی

شماره تلفن: 06642468320- داخلی 410 و 414

 

 

 

    

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس امور تغذیه

 

.