مرکز مشاوره ، سلامت ودرمان


رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
نام و نام خانوادگی: 
تحصیلات: 
شماره تلفن: 

 

  • کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی

خانم فاطمه خسروی

تحصیلات :کارشناس نرم افراز

 شرح وظایف