معرفی گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه


با توجه به اهميت انجام فعاليت هاي مشترك و همكاري دانشگاه ها با بخش هاي خصوصي و صنايع، به منظور رفع نيازهاي جامعه، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها تأسيس شده اند. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آماده همكاري و ارائه اين خدمات به صنايع و سازمان هاي داوطلب است:

1- ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و انجام طرحهای تحقیقاتی و خدماتی با نهادهای برون سازمانی (مراكز صنعتی و سازمانها و ارگانها و مؤسسات) در قالب انعقاد قرارداد بین طرفین.

2- انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های همكاری با نهادهای برون سازمانی.

 3- انجام امور طرحها و پروژه‌های دانشجویی كه مورد حمایت مالی سازمانها و مؤسسات و ... قرار می‌گیرند. 

4- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی توسط اساتید از مراكز صنعتی و... بمنظور همكاری در ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و مطالعاتی به این مراكز و ایجاد تسهیلات بازدید از امکانات و مراكز پژوهشی دانشگاه برای مراكز و مؤسسات و... .

5- ایجاد تسهیلات در امر بهره‌گیری مراكز صنعتی و... و دانشگاه از امكانات یكدیگر.

6- جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد مراكز صنعتی و انتقال آن به دانشگاهیان

7- ارائه مشاوره به اعضاء هیأت علمی دانشگاه جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی و عقد قراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی و مشاوره ای