معاونت آموزشی دانشکده فنی


دکتر آرمین امامی فر

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

شماره اتاق : دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس: 06642468320  داخلی 308