معرفی


جلسات دانشکده


    اعضای جلسه: شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی             

 

 

             اعضای جلسه

                            سمت اجرایی

           دكتر مهدی کماسی

           رئیس دانشکده فنی و مهندسی

           دکتر محمد عابدینی

       معاون پژوهشی دانشکده فنی ومهندسی

           دکتر آرمین امامی فر

       معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

           دکتر شهاب حسن پور

                      مدیر گروه عمران

         مهندس مهرداد هدایتیان

                     مدیر گروه معماری

           دکتر پرویز کحال

                       مدیر گروه مکانیک

        دکتر حامد معظمی گودرزی

                        مدیر گروه برق 

          دکتر مهدی ملکی

                     مدیر گروه کامپیوتر

درگاه ارتباطی