تماس با دانشکده


آدرس: لرستان، بروجرد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، دانشکده فنی و مهندسی، ریاست دانشکده فنی و مهندسی
تلفن: 06642468320-307
Email: komasi@abru.ac.ir