اخبار دانشکده فنی


برگزاری جلسه آموزش های آزاد  تفسیر عکس های هوایی و google  Earth  در دانشکده فنی و مهندسی

اولین جلسه کمیته ترفیعات دانشکده مورخ 98/8/4  برگزار می گردد اساتید محترم بایستی از این تاریخ به بعد شخصا فرم های مربوطه را تکمیل نمایند و مطابق روند نمای زیر اقدام نمایند.