معرفی


شرح وظایف معاونت آموزشی


اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

- تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

- نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های

آموزشی مصوب

- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

- تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

- ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

- ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

-شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

دسته بندی فایل ها
نقشه دانشگاه