دسته بندی فایل ها
 1. تفاهم نامه با اداره صمت استان

  دانلود فایل
 2. تفاهم نامه با شرکت برق استان

  دانلود فایل
 3. تفاهم نامه سه جانبه با صمت و سازمان مدیریت صنعتی

  دانلود فایل
 4. تفاهم نامه با شرکت معدن شمال شاهرود

  دانلود فایل
 5. تفاهم نامه با سمت

  دانلود فایل
 6. تفاهم نامه با موسسه تحقیقات امام موسی صدر

  دانلود فایل
 7. تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

  دانلود فایل
 8. نمونه تفاهم نامه پیشنهادی دانشگاه با شرکت ها و ...

  دانلود فایل
 9. تفاهم نامه با انجمن اخلاق حوزه علمیه

  دانلود فایل
 10. تفاهم نامه لپکو

  دانلود فایل
 11. تفاهم نامه دفتر تحقیقات فرماندهی نیروی انتظامی لرس

  دانلود فایل
 12. تفاهم نامه با دانشگاه علمی کاربردی بروجرد یک

  دانلود فایل
 13. تفاهم نامه با کانون کارآفرینان برتر استان لرستان

  دانلود فایل
 14. تفاهم نامه با کانون تشکل های اقتصادی لرستان-بروجرد

  دانلود فایل
 15. نمونه تفاهم نامه بین دانشگاهی

  دانلود فایل
 16. Memorandum of scientific, research and technologic

  دانلود فایل
 17. تفاهم نامه با آموزش و پرورش بروجرد

  دانلود فایل