اهداف و وظایف


اهداف و وظایف

شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه:

 • تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست؛
 • صرفه جویی در اعتبار هزینه ها و سرمایه های دولت؛
 • استقرار نظام مدیریت بهره وری سبز نظارت بر آنها؛
 • حفاظت از منابع ، اصلاح و بهبود فرایندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست؛
 • ارتقاء بهره وری دانشگاه و استفاده مناسب تر از امکانات موجود؛
 • اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار؛
 • بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در دانشگاه ؛
 • تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز؛
 • ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه محیط زیست (آب، انرژی و...)

 

وظایف شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه:

 • تصویب سیاست های کلان مدیریت سبز دانشگاه؛
 • تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در دانشگاه به طور سالانه در راستای اهداف ماده 2 و بر اساس شاخص‌های مدیریت سبز؛
 • نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛
 • تصویب و تامین اعتبار برنامه‌های کمیته های تخصصی؛
 • پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛
 • پیگیری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آنها؛
 • فرهنگ سازی و ارائه برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛
 • توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرح‌های جدید عمرانی؛
 • مستندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز دانشگاه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛
 • ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛
 • هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.