اعضای شورای مدیریت سبز


اعضای شورای مدیریت سبز دانشگاه

- دکتر حسن مروتی ریاست شورای مدیریت سبز  (ریاست محترم دانشگاه)

- دکتر احمدرضا مظاهری (عضو حقوقی )

-  دکتر شهاب حسن­پور (عضو حقوقی )

- دکتر محمدرضا حسینی (عضو حقوقی )

-  مجید زمردی (عضو حقوقی )

- دکتر محمد عابدینی (عضو حقیقی )

- دکتر حسین دشتی (عضو حقیقی )

- محمدرضا حدادی (دبیر شورای مدیریت سبز)