خدمات بخش امانت


خدمات ارجاعی

این بخش کار پذیرش عضو، گردش و امانت کتاب و خدمات مرجع را بر عهده دارد. جستجوی کتاب در این بخش از طریق رایانه های مستقر در سالن های مطالعه کتابخانه انجام می شود. مراجعه کنندگان پس از جستجوی کتب مورد نیاز برای دریافت کتب موجود در مخزن، درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال می نمایند و برای دریافت منبع مورد درخواست به صورت حضوری به میز امانات مراجعه می نمایند.

لیست پیوند ها
درگاه ارتباطی