شرح وظایف کارشناس کتابخانه


شرح وظایف کارشناس کتابخانه

۱- حفظ نظم مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع

۲- کنترل سالن مخزن از نظر نور, تهویه و نظافت و سایر موارد

۳- تفکیک کتب جهت صحافی و پیگیری ارسال و تحویل آن

۴- پاسخگویی به مراجعان برای نحوه استفاده از برنامه و راهنمایی در خصوص سایر اطلاعات مورد درخواست با ارجاع به بخش مربوطه

۵- اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش

۶- استخراج لیست تاخیری و پیگیری عودت منابع

۷- کمک در انجام امور بخش امانت و قفسه خوانی (سالی یکبار)

۸- جوابگویی به مراجعان و ارائه گزارش کار

۹- پذیرش عضو و ورود اطلاعات اعضاء در برنامه، انجام امور مربوط به تسویه حساب اعضا ، تهیه گزارش­های آماری منابع کتابخانه ای

۱۰- امانت کتاب به کاربران

۱۱ ـ تحویل کتب برگشتی و فایل آن­ها

۱۲ـ تمدید و رزرو کتب درخواستی

۱۳ ـ اعلان کتاب‌های رزروی برگشته

۱۴ ـ قرار دادن کتب تازه به ترتیب رده در قفسه مربوطه

۱۵ ـ مشارکت در وجین و قفسه خوانی و حفاظت از منابع

۱۶ ـ راهنمای مراجعان برای استفاده از مخزن و نرم افزارهای موجود

۱۷ ـ استخراج فهرست تاخیری و پیگیری به منظور عودت منابع

۱۸ ـ همکاری با بخش سازماندهی منابع : ایزو، آماده سازی ، ممهور نمودن، بارکد و لیبل زدن منابع

19- انجام امور محوله از طرف مقام مافوق