بخش فنی


بخش فنی وظیفه فهرست­نویسی، آماده‌سازی و تخصیص مجموعه کتاب­های چاپی فارسی، عربی، انگلیسی و سایر زبان­ها به منظور استفاده در بخش­های مختلف کتابخانه بر عهده این بخش است.

ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتاب­ها به نرم‌افزار جامع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در این بخش انجام می‌پذیرد. مسئولیت فنی وجین و سازماندهی کتاب­ها و نیز همکاری با بخش فراهم‌آوری برای شناسایی و تهیه منابع جدید، از دیگر وظایف این بخش است.

فهرست­نویسی کتاب­ها در این بخش مطابق ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن(AACRII) و بر اساس رده‌بندی کتابخانه کنگره(LCC) و نیز با استفاده از گسترش­های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتاب­ها در این بخش عبارتند از :

-فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-پایگاه مستندات پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

--سرعنوان‌های موضوعی فارسی

-گسترش های رده بندی BP، BBR، DSR، PIR، PJA کتابخانه ملی

-فهرست کتابهای چاپی فارسی خانبابا مشار

-فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان

-گسترش­های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-Library of Congress. Online Catalog

-Library of Congress Authorities

-Library of Congress. Classification Web (LCC: online)