خدمات پایان نامه ها


خدمات پایان نامه ها:

بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی با بیش از 280 عنوان پایان نامه فارسی در مقاطع کارشناسی ارشد، هر روزه به جز ایام تعطیل مشغول ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشد .