شرایط عضویت


  شرایط عضویت

براساس آئین نامه مصوب شورای دانشگاه (متشکل از رئیس، معاونان، روسای دانشکده­ها و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه) از تاریخ 1393/4/5 به بعد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد موظف است صرفاً به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه سرویس دهی داشته باشد.

  • همهء دانشجویان پس از یک ماه از ثبت نام نهایی در دانشگاه به صورت اتوماتیک به عضویت كتابخانه در می آیند و شماره عضویت (شماره دانشجویی)در اختيارشان قرار می‌گيرد.
  • همهء همكاران رسمی، پيمانی ، شرکتی و قراردادی تمام‌ وقت دانشگاه می‌توانند به عضویت كتابخانه درآیند. پس از عضويت اين افراد، شماره عضویت در اختيارشان قرار می‌گيرد. 
  • اساتید هیئت علمی با ارائه مدرک معتبر به عضویت کتابخانه در می آیند. پس از عضويت اين افراد، شماره عضویت در اختيارشان قرار می‌گيرد. 
  • اساتید حق التدریس طرف قرارداد، دانشگاه با معرفی مدير امور اداری و موافقت رئيس كتابخانه می‌توانند از کتابخانه برای امانت كتاب استفاده كنند.

   مدت امانت

  •  اعضای هيئت علمی: 8کتاب، مدت امانت 1 ماه +2هفته تمدید
  •  مديران واحدها: 8کتاب، مدت امانت 1 ماه+2هفته تمدید
  •  کارمندان : 6کتاب، مدت امانت 1 ماه+1هفته تمدید
  •  دانشجویان کارشناسی ارشد: 4کتاب، مدت امانت 1هفته +2هفته تمدید(21روز)
  •  دانشجویان کارشناسی: 3کتاب، مدت امانت 1هفته +1هفته تمدید ( 14 روز)
دسته بندی فایل ها
لیست پیوند ها