مدیران حوزه معاونت اداری


جناب آقای دکتر آسایش – رئیس گروه طرح و برنامه  

جناب آقای دکتر شهاب حسن پور – رئیس گروه نظارت بر طرح های عمرانی

جناب آقای  مجید زمردی – مدیر امور اداری و منابع انسانی

جناب آقای  جمال هلالی – مدیر امورمالی