وظایف و اختیارات معاونت اداری


*ابلاغ کلیه مصوبات،مقررات و آیین نامه های  ابلاغی از سوی رئیس  دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
*تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
*نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
*ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
*پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
*همکاری باسایر معاونت ها جهت حسن اجرای اهداف،وظایف و برنامه های دانشگاه
*اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی و ... دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط
*شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
*نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه
*استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه 
*انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه