تماس با ما


نشانی: لرستان، بروجرد، کیلومتر  3 جاده خرم آباد سازمان مرکزی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)، طبقه دوم - دفتر معاونت اداری، مالی و منابع انسانی 

پست الکترونیکی: a.mazaheri@abru.ac.ir

تلفن: 06642468320 داخلی 202

دورنگار: 06642468223

صندوق پستی: 6919969737