اجرای اسکلت طبقه همکف دانشکده علوم انسانی


دانشکده علوم انسانی

مساحت ساختمان: 4500 متر مربع

تعداد طبقات : 3 طبقه

نوع سازه: اسکلت بتنی

درصد پیشرفت فیزکی:60درصد

وضعیت پروزه : فعال