خوابگاه دانشجوی شماره 2


خوابگاه دانشجویی شماره 2

مساحت ساختمان : 2000 متر مربع

نوع سازه: اسکلت بتنی

درصد پیشرفت فیزکی:37 درصد

وضعیت پروژه : فعال