کتابخانه مرکزی


پروژه در حال ساخت کتابخانه مرکزی

مساحت ساختمان :850 مترمربع

تعداد طبقات:یک طبقه

درصد پیشرفت فیزیکی:95 درصد

وضعیت پروژه:فعال