ساختمان مرکز نوآوری شکوفای


ساختمان مرکز نوآوری شکوفای

مساحت : 450 متر مربع

تعداد طبقات: 4طبقه

درصد پیشرفت فیزکی:54 درصد

وضعیت پروژه: فعال