معرفی


نام و نام خانوادگی: مرتضی معصومی

سمت: کارشناس مسئول برنامه و بودجه

شماره تماس داخلی: 124

شماره تماس ثابت: 4221-4246-066

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست

پست الکترونیکی:  m.masoumi@abru.ac.ir