مدیر طرح و برنامه


نام و نام خانوادگی:  -------

سمت:  مدیر طرح و برنامه

شماره تماس داخلی:  104

شماره تماس ثابت:  066-4246-4221

مدرک تحصیلی:  ---------

پست الکترونیکی: