ریاست دفتر فنی


 نام نام خانوادگی :دکتر شهاب حسن پور

سمت :رئیس گروه نظارت بر طرح های عمرانی

مدرک تحصیلی: دکترای عمران گرایش حمل نقل

تلفن ثابت: 06642468320 

تلفن داخلی:215

ایمل دانشگاه:Email.info@abru.com