قوانین و مقررات و بخشنامه ها


دسته بندی فایل ها
 1. ضوابط و مقررات شورای گسترش آموزش عالی کشور

  دانلود فایل
 2. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

  دانلود فایل
 3. قانون بودجه سال 1399 کل کشور

  دانلود فایل
 4. ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1399 کل کشور

  دانلود فایل
 5. بخشنامه به حداقل رساندن هزینه های پذیرایی جلسات

  دانلود فایل
 6. شرایط عمومی پیمان

  دانلود فایل
 7. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور

  دانلود فایل
 8. قانون دوم توسعه اقتصادی- فرهنگی کشور

  دانلود فایل
 9. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  دانلود فایل
 10. قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات

  دانلود فایل
 11. قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 2

  دانلود فایل
 12. قانون برنامه و بودجه کشور

  دانلود فایل
 13. قانون جابجایی اعتبارات بین برنامه ای

  دانلود فایل
 14. ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

  دانلود فایل
 15. قانون حمایت از خیرین و واقفین در برنامه ششم توسعه

  دانلود فایل
 16. طرح آمایش آموزش عالی کشور

  دانلود فایل
 17. دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق

  دانلود فایل
 18. دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاق

  دانلود فایل
 19. صورتجلسه كميته استاني مبارزه با كرونا

  دانلود فایل
 20. بخشنامه ثبت نام در سامانه سلامت

  دانلود فایل
 21. بخشنامه سازمان اداري و استخدامي در خصوص کرونا

  دانلود فایل
 22. اهم تبصره های «هزینه ای» در قانون بودجه سال 1399

  دانلود فایل
 23. تبصره های قانون بودجه سال 99 مرتبط با آموزش عالی

  دانلود فایل
 24. بخشنامه در مورد نقش دانشگاهها در مقابله با تحريمها

  دانلود فایل
 25. قانون جامع ایثارگران

  دانلود فایل
لیست پیوند ها