درباره دفتر فنی و امور عمرانی


معرفی  اهداف و وظایف دفتر فنی وامور  عمرانی

دفتر فنی دانشگاه آیت الله  بروجردی (ره)براساس شرح وظایف تعریف شده با هدف نظارت و بر روی پروژه های عمرانی وتاسیسات دانشگاه وهمچنین پیش برد اهداف فنی ایجاد شده است.

 

شرح وظایف دفتر فنی:

1-برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه،به منظور توسع وگسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز واقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

2- برگزاری مناقصه ها وانعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره وپیمانکار برای طرحهای عمرانی با همکاری سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه.

3-تهیه وتدوین طرح جامع دانشکده وتامین زمین وامکانات با در نظر گرفتن توسع آموزش عالی.

4-نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.

5-بررسی صورت وضعیت ها وموارد مالی طرحهای عمرانی.

6-اجرای طرحهای امانی ومورد نیاز دانشگاه.

7-اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چهار چوب طرحای عمرانی.

8-نظارت براجرای طرحهای ساختمانی وتاسیساتی وهمچنین انجام تعمیرات اساسی ونگهداری ساختمان هی واحدهای مختلف دانشگاه.

9-تهیه نقشه طرحای عمرانی دانشگاه.

10-برآورد وپیشنهاد خرید وسایل؛مصالح ساختمانی وتاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.

11-انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.