مدیریت طرح و برنامه:


این مدیریت یکی از واحدهای تابعه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه است که براساس تشکیلات مصوب هیأت امناء سال 1398 از حوزه ریاست دانشگاه منفک و به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه پیوسته است.

مدیریت، دارای 2 گروه با عناوین ذیل می باشد:

1- گروه برنامه و بودجه

2- گروه تشکیلات و تحول اداری

 

آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، کیلومتر 3 جاده بروجرد-خرم آباد، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی «ره»، طبقه دوم ساختمان اداری

پست الکترونیکی:  boodjeh@abru.ac.ir

تلفن تماس: 4221-4246-066

کد پستی: 69737-69199

دورنگار: 8223-4246-066