اهداف و شرح وظایف


اهداف :

دفتر طرح و برنامه دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی «ره» با الهام از سياست ها و خط مشي هاي کلي آموزش عالي و در راستاي تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴، به منظور تهيه، تنظيم و نظارت بر حسن اجراي بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه، تأمين منابع مالي مورد نياز براي انجام هزينه هاي جاري و توسعه عمران با توجه به اولويت ها و نحوه استفاده از آن بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و همچنين ارتقاء سطح مهارت و توانمندي کارکنان و همكاري در فراهم نمودن سيستم هاي ايجاد تحول و ارتقاء سطح كارايي، اثربخشي و بهره وري، بررسي هاي سازماني براي بهبود ساختار سازماني و اصلاح روش هاي انجام كار و ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه ايجاد شده است.

شرح وظایف :

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

- همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.

- جمع ­آوری بودجه­ های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه­ ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

- تلفیق و تنظیم بودجه ­های پیشنهاد شده در قالب هدف­ها و خط مشی کلی دانشگاه.

- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.

- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره­ های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ­ای برحسب فعالیت و برنامه­ های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.

- بررسی و مبادله موافقت نامه ­های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی.

- انجام امور اداری، مکاتبات، دستور کار، تهیه، تدوین و تنظیم مصوبات کمیسیون دائمی و هیأت امناء، و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.

- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

- انجام بررسی­ های سازمانی به منظور برنامه ­ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی.

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه­ ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت­های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط..

- برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء.

- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ­ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

- مطالعه و بررسی رسته­ های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه.

- مطالعه و بررسی طبقه ­بندی مشاغل کارکنان دانشگاه.

- تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.

- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر هیأت علمی و اجرای برنامه­ های آموزشی برای کارکنان مزبور.

- برنامه­ ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره­ وری.

- پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت­های بهره ­وری و تحول اداری دانشگاه.

- برنامه­ ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره­ وری در فرآیند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

- برنامه­ ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه­ سازی و انطباق نظام ­های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه­ های توسعه آموزش عالی.

- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم ­ها و روشهای مورد عمل در دانشگاه.

- انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین ­نامه­ های داخلی دانشگاه با هدف ساده­ سازی و هماهنگ ساختن آنها.

- برنامه ­ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم ­ها، روش ­ها و رویه­ های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.

- ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه ­های تحول اداری و بهره­ وری در دانشگاه.

- برنامه ­ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

- پیشنهاد بودجه ­های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.