کارشناس عمران


نام و نام خانوادگی: امیر بختیاری

سمت: کارشناس نظارت فنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

تلفن ثابت:        :424683020   ( 066)

تلفن تماس داخلی: 214