کارشناس عمران


نام نام خانوادگی:علی قربانی

سمت: کارشناس عمران

مدرک تحصیلی:کارشناسی  مهندسی عمران

تلفن ثابت 42308320     066

تلفن داخلی:214

ایمیل:ghorbani.abaru@gmil.com