کارشناس تاسیسات


نام نام خانوادگی:سهیل علیرضا زاده

سمت کارشناس تاسیسات برقی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برق 

تلفن ثابت:  42468320     (066)

تلفن داخلی:225