ریاست دانشکده فنی


دکتر مهدی کماسی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مرتبه علمی: استادیار

شماره اتاق: دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس: 06642468320 داخلی 307

ایمیل: komasi@abru.ac.ir