ابقا، جناب آقای صادق ترک به عنوان رئیس اداره امور عمومی و تدارکات دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

ارسال شده در تاریخ :29 فروردین، 1400
تصویر

رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن مروتی، طی حکمی جناب آقای صادق ترک را از مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ به مدت یک سال به عنوان رئیس اداره امور و تدارکات دانشگاه ابقاء نمودند.