کلاسهاي کارگاه گروه فيزيک

ارسال شده در تاریخ :13 خرداد، 1399
تصویر

با سلام

دانشجويان گروه فيزيک که در اين ترم  دروس کارگاه را اخذ کردند

کلاس کارگاه  الکتروتکنيک و کارگاه ماشين افزار از هفنته آينده در سامانه آموزش مجازي مانند بقيه کلاسها تشکيل مي گردد.