دکتر محمدرضا حدادی
  • علوم پایه
  • رشته تحصیلی: ریاضی
  • گرایش:
  • مرتبه علمی:استادیار
  • شماره اتاق: 112
  • شماره تماس: 06642468320
  • ایمیل: haddadi@abru.ac.ir